Infoshare.cz

Affordable and simple

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky serveru: infoshare.cz (dále jen Podmínky) Terms of use

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb na internetovém serveru infoshare.cz (dále jen server) je společnost SOLYS s.r.o., IČ: 28235088, se sídlem Praha 9, Bojčenkova 1101/1, PSČ 19800, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze vložka C 134277, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
1.2. Uživateli jsou fizické nebo právnické osoby,které použivají servis infoshare.cz udavají svůj e-mail při obdržení služby infoshare.cz a při její zaplacení. Uživátel se zavazuje dodržovat podminky použiváni služeb infoshare.cz

2. Služby

2.1. Služby infoshare.cz spočivaji v poskytování uživatelí místa na vzdalenem hard disku pro uschovu/kopirování personalní informace

3. Práva a povinnosti uživatele

3.1. Uživatel se zavazuje, že své registrační údaje vyplní pravdivě, aktuálně a úplně. Uživatel bude používat služby výhradně pro vlastní potřebu a nesmí tím poškodit třetí stranu.
3.2. Uživatel nesmí sdělit své přihlašovací údaje (údaje umožňující přístup na server) třetí osobě, ani jí umožnit přístup k nim.
3.3. Uživatel se zavazuje, že prostřednictvím serveru nebude vyhledávat a stahovat data, jejichž obsah a stahování je protiprávní, zejména je v rozporu s právním řádem České republiky. Uživatel nesmí vyhledávat a stahovat zejména data, která:

a) jejichž obsah je chráněn autorským zákonem, nebo jejichž stažením by mohla být porušena autorská práva, komerční tajemství,
b) obsahují pornografická díla zobrazující dítě, nebo styk se zvířetem,
c) by mohla podněcovat k páchání trestné činnosti nebo neplnění povinností daných zákonem,
d) propagují nebo podporují hnutí, které vede k potlačení práv a svobod člověka,
e) by mohla vyjadřovat nenávist vůči skupině osob, zejména vůči etnické skupině, rase, národu či náboženství, nebo přesvědčení.
f) programy které obsahují škodlivé viry (kódy, skripty, a.t.d)
g) materiály o výrobě zbrání, výbušnin, zakázaných látek.

3.4. Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah dat, která prostřednictvím serveru infoshare.cz ukláda.
3.5. Uživatel nesmí jakkoli narušovat provoz serveru ani zasílat poskytovateli nevyžádanou poštu (spam).
3.6. Uživatel se zavazuje, že svou činností neohrozí dobré jméno poskytovatele služeb a serveru.
3.7. Pokud uživatel zjistí, že jiný uživatel poskytovaných služeb porušuje tyto podmínky, nebo se dopouští protiprávního jednání, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli služeb.

4.Práva a povinnosti poskytovatele

4.1. Poskytovatel je při porušení těchto podmínek uživatelem oprávněn bez dalšího varování zrušit uživatelský účet uživatele bez náhrady zakoupeného kreditu.
4.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zabránit stažení dat, přičemž není povinen sdělit uživateli důvod.
4.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah dat a data, která uživatel vyhledává a stahuje. Pokud poskytovatel zjistí, že by se mohlo jednat o data, jejichž obsah a stahování je protiprávní nebo v rozporu s těmito podmínkami, je poskytovatel oprávněn bez dalšího zabránit stažení dat.
4.4. Poskytovatel není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah stahovaných dat.
4.5. Poskytovatel neprovádí zálohu dat stahovaných uživatelem. Poskytovatel není odpovědný za škodu či jinou újmu, která může vzniknout uživateli v důsledku neúplného stažení dat. Vyhledávaná a stahovaná data se na serveru neukládají.
4.6. Poskytovatel je oprávněn umisťovat na server nebo zasílat uživateli prostřednictvím e-mailu obchodní sdělení informující o nabízených službách, popřípadě obchodní sdělení dalších fyzických či právnických osob, které jsou s poskytovatelem ve smluvním vztahu.
4.7. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění uživatele přidat, změnit či odstranit jakýkoliv z podporovaných serverů třetích stran.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem probíhá výhradně elektronicky (e-mailem).
5.2. Uživatel potvrzuje, že je plně svéprávný a kompetentní pro uzavření tohoto ustanovení VOB a pro splnění těchto podmínek.
5.3. Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit po předchozím upozornění uživatele. Pokud uživatel nové podmínky nepřijme, jeho uživatelský účet zaniká.
5.4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 20.7.2015.